overeenkomst

voorwaarden

Deze overeenkomst, inclusief eventuele bijlagen (gezamenlijk genoemd de "Overeenkomst"), geldt tussen de onderneming (de "Klant") zoals uiteengezet in het bijgevoegde voorstel op maat of de online order (de “Verkooporder”) en Payper Support BV hodn Secondjob (de “Leverancier”). De diensten (de "Diensten") welke worden verstrekt zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. De sites waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst (de "Sites”) worden gedefinieerd als alle websites die onder het beheer vallen van Secondjob.nl of eraan gelieerde ondernemingen, of dit nu gedeeltelijk of anderszins is.

overwegende

 1. Leverancier beschikt over een online toegankelijk Platform voor het creëren en exploiteren van een virtuele marktplaats gericht op carrière en carrière- mogelijkheden, in de vorm van een “software as a service” model, waarop Klant een vacature kan plaatsen (het Platform) dan wel Klant toegang geeft tot profielen die door werkzoekende op het Platform zijn aangemaakt ;
 2. Leverancier het Platform in de vorm van een Dienst aanbiedt aan Klant;
 3. Klant en Leverancier, naast het Platform, schriftelijk overeen zouden kunnen komen dat Leverancier ook additionele diensten levert gerelateerd aan het Platform;
 4. Klant gebruik wenst te maken van het Platform en hiertoe de benodigde rechten wenst te verkrijgen;
 5. Leverancier bereid is om haar diensten aan Klant aan te bieden en Klant te voorzien van de daartoe benodigde rechten, onder de voorwaarden en bepalingen zoals in deze Overeenkomst uiteengezet.

PARTIJEN KOMEN HIERBIJ ALS VOLGT OVEREEN:

1. Definities

In deze Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis die eraan is toegekend:

 • Bijlage: elke bijlage bij deze Overeenkomst;
 • Dienst: betekent: de toegang op afstand tot en het gebruik van het Platform onder deze Overeenkomst via een website en additionele diensten gerelateerd aan het Platform;
 • Documentatie: betekent alle documentatie of materialen met inbegrip van, zonder beperking, referentie-, gebruikers-, installatie-, systeembeheerder- en technische gidsen, gepubliceerd door Leverancier en beschikbaar gesteld door Leverancier voor het gebruik van de Dienst en het Platform;
 • Eindgebruiker(s): de personen die door Klant geautoriseerd zijn (door middel van een wachtwoord of andere gebruikersidentificatie) om gebruik te maken van de Dienst en/of Platform. Het maximum aantal Eindgebruikers dat gebruik mag maken van of toegang heeft tot de Dienst en/of Platform is gespecificeerd in het Bestelformulier;
 • Fouten: betekent een wezenlijke tekortkoming in het voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van het Platform, waardoor het gebruik van de Platform wordt verhinderd. Een Fout dient reproduceerbaar te zijn en Klant dient de Fout objectief te kunnen bewijzen en dit feitelijke, objectieve bewijs binnen 5 werkdagen na het optreden van een dergelijke Fout te leveren;
 • Ingangsdatum: Zoals aangegeven op bestelformulier;
 • Intellectueel eigendom rechten: alle octrooien, gedeponeerde modellen, auteursrechten, modelrechten, handelsmerken, dienstmerken, alsmede alle aanvragen tot inschrijving van voornoemde rechten, handelsgeheimen, knowhow, sui generis-rechten op databanken en alle andere intellectuele of industriële rechten, van welke aard ook, waar ook ter wereld;
 • Kosten: betekent de prijs, vergoedingen en kosten verschuldigd door Klant aan Leverancier krachtens deze Overeenkomst, en omvat eenmalige en terugkerende kosten. Deze kosten zijn nader gespecificeerd in het Bestelformulier;
 • Licentie(s): betekent het recht om het Platform te gebruiken als onderdeel van de Dienst;
 • Ondersteuning: de ondersteuning die door Leverancier wordt verleend met betrekking tot de Dienst en/of Platform;
 • Overeenkomst: betekent deze overeenkomst met inbegrip van het Bestelformulier, Algemene voorwaarden en alle andere daaraan gehechte Bijlagen (zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd);
  Patch: betekent bug fixes (kan Fouten bevatten), patches, en/of onderhoudsreleases die leverancier algemeen beschikbaar stelt zonder extra Kosten;
 • Update(s): betekent een latere release van het Platform en/of Dienst die Leverancier van tijd tot tijd algemeen beschikbaar stelt.

2. Dienst

 1. Leverancier verleent aan Klant, tegen betaling van de Kosten, toegang tot het Platform.  Klant zal ervoor zorgdragen dat het Platform uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst wordt gebruikt.
 2. Het Platform is toegankelijk middels een voor Klant gepersonaliseerde URL-hyperlink (URL-link). Leverancier zal Klant voorzien van een dergelijke URL-link. Via de URL-link zal Klant (via het Admin Account) (elektronisch) rechten verkrijgen om Eindgebruiker uit te nodigen om zich als Eindgebruiker te registreren op het Platform.
 3. Op Leverancier rust een inspanningsverplichting bij het verlenen van de Diensten. Klant erkent en stemt ermee in dat de Dienst mogelijk niet beschikbaar is, niet zonder onderbrekingen, fouten en/of gebreken functioneert. Leverancier zal Klant de in Bestelformulier gespecificeerde Diensten verlenen, alsmede de overige Diensten die tussen Partijen zijn overeengekomen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Klant verantwoordelijk voor het beheer, waaronder mede begrepen de controle-instellingen, van het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de door het gebruik van het Platform verkregen resultaten worden gebruikt. Klant is tevens verantwoordelijk voor het gebruik door Eindgebruiker, ongeacht of er een gezagsverhouding bestaat tussen Klant en deze Eindgebruiker.
 5. Leverancier kan aanpassingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Indien dergelijke aanpassingen een verandering van de voor Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Leverancier kan de Dienst blijven verlenen met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Dienst. Leverancier is niet verplicht om bepaalde kenmerken of functionaliteiten van de Dienst specifiek voor Klant te onderhouden, te wijzigen of toe te voegen.
 7. Leverancier kan de Dienst tijdelijk geheel of gedeeltelijk opschorten ten behoeve van het uitvoeren van preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de Dienst niet langer opschorten dan noodzakelijk en zal dit waar mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en zal, afhankelijk van de omstandigheden, Klant hiervan vooraf op de hoogte stellen.
 8. Indien Leverancier Diensten verleent op basis van door Klant te verstrekken gegevens, worden deze gegevens door Klant opgesteld en verstrekt overeenkomstig de door Leverancier op te leggen voorwaarden. Klant staat er te allen tijde voor in dat alle materialen, informatie, programmatuur, procedures en instructies die hij aan Leverancier ter beschikking stelt ten behoeve van het verlenen van de Dienst juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden.

3. ONDERSTEUNING

 1. Indien in het Bestelformulier is bepaald dat de aan Klant geleverde Dienst tevens het verlenen van Ondersteuning aan Klant of Eindgebruiker omvat, zal Leverancier telefonisch of per e-mail advies geven over het gebruik van de Dienst. Leverancier kan voorwaarden stellen met betrekking tot de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat in aanmerking komt voor Ondersteuning. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om Ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt Ondersteuning uitsluitend verleend op werkdagen tijdens de standaard kantooruren van Leverancier.
 2. Leverancier zal in geen geval aansprakelijk zijn voor (enige schade als gevolg van) enige verstoring/onderbreking van het Platform, gebruikersaccounts en/of admin account veroorzaakt door softwaretoepassingen, internet- en/of technologieonderbrekingen, virussen, cybercriminaliteit en/of de nauwkeurigheid of juistheid van de inhoud of informatie op het Platform en/of het al dan niet actueel zijn van de inhoud of informatie op het Platform. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het Platform in combinatie met andere software en/of hardware die niet door Leverancier geleverd is.

4. Verplichtingen van Klant

 1. Het gebruik van de Dienst door de door Klant aangewezen Eindgebruiker is persoonlijk. Derhalve mag Eindgebruiker geen andere personen op afstand of anderszins toegang geven tot de Dienst. Ook de aan Eindgebruiker ter beschikking gestelde inlogcode en wachtwoord zijn persoonlijk. Eindgebruiker dient deze codes strikt vertrouwelijk te houden en/of met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken. Het gebruik van genoemde codes is uitsluitend de verantwoordelijkheid van en voor risico van Klant. Klant vrijwaart, verdedigt en stelt Leverancier schadeloos voor elke claim, procedure, verlies of schade gebaseerd op gebruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik van de inlogcode en/of het wachtwoord van Eindgebruiker met betrekking tot de Dienst.
 2. Klant zal zich houden aan zijn verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in de Overeenkomst en zal ook alle redelijke instructies en richtlijnen op te volgen die door Leverancier in verband met de Dienst worden gegeven.
 3. Klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en functionele vereisten (verstrekt door Leverancier) om toegang te kunnen krijgen tot de Dienst en deze te kunnen gebruiken. Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren en verwerken van correcte, volledige en adequate gegevens via de Dienst.

5. Prijsstelling, facturering en betaling

 1. De toepasselijke Kosten voor de Dienst, Ondersteuning en de Licentie(s) die door Klant moeten worden betaald, worden uiteengezet in het bestelformulier. Alle vergoedingen zijn “non-refundable”, ook in het geval van een opzeggen en/of ontbinding van de Dienst en/of Overeenkomst.
 2. Alle Kosten worden maandelijks gefactureerd. Klant betaalt de factuur van Leverancier binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Leverancier behoudt zich het recht voor om de betaling van Kosten door een automatische incasso machtiging te laten geschieden. Dit in overleg met klant.
 3. Leverancier heeft het recht om naar eigen inzicht de maandelijks terugkerende Kosten te verhogen. Dergelijke verhogingen worden van kracht bij de eerstvolgende maandelijkse betaling die Klant krachtens deze Overeenkomst verschuldigd is (zie Bestelformulier).
 4. Indien en voor zover Klant additionele dienstverlening wenst te ontvangen van Leverancier, dan zullen Partijen dit bespreken en nagaan of zij overeenstemming kunnen bereiken over de omvang en het tijdstip van de aanvullende Dienst, waarbij geldt dat de prijs voor de additionele dienstverlening gebaseerd zal zijn op de werkelijk door Leverancier bestede tijd overeenkomstig het standaard uurtarief.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent Leverancier hierbij aan Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder het recht om een sublicentie te verlenen) om het Platform te gebruiken en Eindgebruiker uit te nodigen om zich voor een gebruikersaccount op het Platform te registreren gedurende de looptijd van deze Overeenkomst (Licentie).
 2. Leverancier behoudt zich alle rechten voor die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan Klant worden verleend. Klant erkent en stemt ermee in dat, behalve zoals specifiek uiteengezet in deze Overeenkomst, Leverancier alle rechten, aanspraken en belangen behoudt in en op de Dienst, intellectuele eigendomsrechten, software, technologie en Documentatie alsmede alle wijzigingen, aanpassingen of vertalingen daarvan, en Klant erkent en stemt ermee in dat hij geen rechten verwerft, expliciet noch impliciet, daarop. Indien vereist draagt Klant absoluut en onvoorwaardelijk alle Intellectuele Eigendomsrechten over aan Leverancier, en dient hij ervoor te zorgen dat het personeel van Klant deze rechten onmiddellijk na aanmaak overdraagt aan Leverancier, vrij van alle bezwaringen en rechten van derden. Klant dient op eigen kosten al het nodige te doen om de overdracht te effectueren, met inbegrip van het opstellen van alle vereiste documenten of het verrichten van alle vereiste registraties.
 3. Leverancier kan gegevens van het Platform welke door Klant, Gebruiker en/of Admin Account in het Platform zijn ingevoegd/via het Platform zijn ingediend, samenvoegen, verzamelen en gebruiken om het Platform en gerelateerde diensten te verbeteren, ontwikkelen of verruimen.
 4. Alle gegevens, bestanden, met inbegrip van hypertext markup language bestanden, documenten, audio- en visuele informatie en grafieken die Klant creëert, uploadt naar of overdraagt in of via de Dienst of verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst, blijven het eigendom van Klant.

7. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid voor schade uit.
 2. Onverminderd de uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen in deze Overeenkomst, is de  totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantie- of vrijwaringsverplichting, beperkt tot vergoeding van schade zoals in dit artikel uitgewerkt.
 3. Leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade in dit artikel wordt verstaan zaakschade, redelijke kosten ter voorkoming van zaakkosten en redelijke buitengerechtelijke kosten. Directe schade is beperkt tot maximaal, afhankelijk van wat lager is:
  • het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitbetaald door Leverancier’s bedrijfsaansprakelijkheid verzekering; of
  • het maximale bedrag dat gelijk is aan de jaarlijkse totale Kosten die onder deze Overeenkomst door Leverancier van Klant zijn ontvangen.
 4. Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier voor of in het geval van:
  • ontstane schade als gevolg van beschadiging of tenietgaan van bescheiden en/of data;
  • ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Klant aan Leverancier of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Klant;
  • Klant wijzigingen heeft aangebracht in de programmatuur, producten of diensten van Leverancier;
  • ontstane schade bij Klant of derden als gevolg van het niet deugdelijk functioneren van hardware, apparatuur, software en/of internetverbindingen van Klant;
  • de in dit artikel beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier welke in deze algemene voorwaarden zijn beschreven, geheel onverlet.

8. Duur en beëindiging

 1. Deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum voor een periode van 1 (een) maand en wordt daarna stilzwijgend verlengd met periodes van 1 maand, tenzij één der
  Partijen de andere Partij uiterlijk 1 maand voor de op dat moment geldende einddatum schriftelijk in kennis stelt van het feit dat zij deze Overeenkomst niet langer wenst te verlengen.
 2. Beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de blijvende geldigheid van de
  bepalingen die naar hun aard geacht moeten worden ook na beëindiging van kracht te blijven, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) Intellectuele Eigendomsrechten, Aansprakelijkheid, Vertrouwelijkheid, Duur en Beëindiging, Overig en Rechts- en forumkeuze.
 3. Bij beëindiging van deze Overeenkomst vervallen en/of eindigen alle rechten die onder deze Overeenkomst aan Klant zijn verleend automatisch, met inbegrip van de licentie en de toegang tot het Platform.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Deze Overeenkomst, alle daarmee samenhangende overeenkomsten en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.
 2. Alle geschillen en/of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkomsten, met inbegrip van het bestaan of de geldigheid van deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkomsten zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant locatie Breda.

10. Andere bepalingen

 1. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld of zal worden opgevat als het creëren van een associatie, partnerschap, joint venture of arbeidsverhouding tussen de Partijen en/of hun respectieve werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of vertegenwoordigers.  Partijen zijn niet bevoegd om de andere Partij in enig opzicht te binden.
 2. Niets in deze Overeenkomst mag worden opgevat als een beletsel voor Leverancier om gelijktijdig Diensten of Software te leveren aan andere ondernemingen en personen dan Klant.
 3. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beperkt of opgeheven tot het minimum dat noodzakelijk is opdat de Overeenkomst voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijft.
 4. Indien een Partij nalaat rechten krachtens deze Overeenkomst uit te oefenen, houdt dit geen verklaring van afstand van recht in.
 5. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Klant levert. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de volgende link: https://secondjob.nl/algemene-voorwaarden/.
 6. Rangorde regeling: in het geval van tegenstrijdige bepalingen in het Bestelformulier, deze overeenkomst, de algemene voorwaarden en overige documenten geldt de volgende rangorde:

  • Bestelformulier
  • deze overeenkomst
  • Algemene voorwaarden
  • overige documenten

HOOFDSTUK 2. VerwerkersOvereenkomst 

De in dit hoofdstuk ‘Verwerkersovereenkomst' opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verwerkings-verantwoordelijke(n) als (sub)verwerker (data processor) als bedoeld in de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. 

Art. 25 - Algemeen

 1. Leverancier verwerkt de persoonsgegevens in opdracht van Klant overeenkomstig de met Leverancier overeengekomen schriftelijke instructies van Klant. 
 2. Klant, dan wel diens opdrachtgever, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, heeft de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaald en vastgelegd. 
 3. Leverancier is verwerker in de zin van de AVG en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de persoonsgegevens. 
 4. Leverancier geeft uitvoering aan de AVG zoals neergelegd in dit hoofdstuk. Het is aan Klant om op basis van deze informatie te beoordelen of Leverancier afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van betrokkenen voldoende zijn gewaarborgd. 
 5. Klant staat er tegenover Leverancier voor in, dat hij conform de AVG handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. 
 6. Klant is niet gerechtigd een door de toezichthouder aan hem opgelegde bestuurlijke boete op welke rechtsgrond dan ook op Leverancier te verhalen. 

Art. 26 - Beveiliging

 1. Leverancier treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in de Overeenkomst. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Leverancier rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de aard van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico's en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, die Leverancier-  gezien het door hem beoogd gebruik van zijn producten en diensten - mocht verwachten. 
 2. Tenzij expliciet anders vermeld in de Overeenkomst is het product of de dienst van Leverancier niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten. 
 3. Leverancier streeft ernaar, dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Leverancier beoogde gebruik van het product of de dienst. 
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van Klant, rekening houdend met de in dit hoofdstuk genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau. 
 5. Leverancier kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Leverancier zal belangrijke wijzigingen vastleggen en zal Klant waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen. 
 6. Klant kan Leverancier verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Leverancier is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Leverancier kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Klant doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Klant. Pas nadat de door Klant gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen door partijen, heeft Leverancier de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.
 7. Leverancier zal waar mogelijk Klant helpen om te voldoen aan zijn plichten jegens betrokkenen, wanneer zij hun privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Leverancier kan de redelijke kosten, die hij in dit kader maakt, in rekening brengen bij Klant tegen zijn dan geldende tarieven.

Art. 27 - Inbreuken in verband met persoonsgegevens

 1. Leverancier staat er niet voor in, dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Leverancier een inbreuk in verband met persoonsgegevens ontdekt, zal hij Klant zonder onredelijke vertraging informeren. Indien geen specifieke afspraken zijn gemaakt, dan zal Leverancier op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de contactpersoon bij Klant. 
 2. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Klant, of diens opdrachtgever) om te beoordelen of de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waarover Leverancier heeft geïnformeerd, gemeld moet worden aan de toezichthouder of betrokkene. Het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Klant of diens opdrachtgever). Leverancier is niet verplicht en niet gerechtigd tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de toezichthouder en/of de betrokkene. 
 3. Leverancier zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met persoonsgegevens en zal zijn redelijke medewerking verlenen aan noodzakelijke informatie-voorziening aan Klant ten behoeve van een melding aan de toezichthouder of betrokkenen. 
 4. Leverancier kan de redelijke kosten, die hij in dit kader maakt,  in rekening brengen bij Klant tegen zijn dan geldende tarieven.

Art. 28 - Geheimhouding

 1. Leverancier waarborgt, dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken, een geheimhoudingsplicht hebben. 
 2. Leverancier is gerechtigd de persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift, op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. 

Art. 29 - Verplichtingen bij beëindiging

 1. Leverancier zal, in geval van einde van de Verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Klant ontvangen persoonsgegevens binnen de in de Overeenkomst opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze, dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, retourneren aan Klant. 
 2. Leverancier kan eventuele kosten, die hij maakt in het kader van het in het vorige lid gestelde, in rekening brengen bij Klant. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in de Overeenkomst. 
 3. Het bepaalde in dit artikel geldt niet, indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de persoonsgegevens door Leverancier belet. In een dergelijk geval zal Leverancier de persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 27.1 geldt eveneens niet, indien Leverancier verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is ten aanzien van de persoonsgegevens. 

Art. 30 - Rechten betrokkenen, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en auditrechten

 1. Leverancier zal zijn redelijke medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Klant, die verband houden met bij Klant door betrokkenen ingeroepen rechten van betrokkenen. Indien Leverancier direct door een betrokkene wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Klant. 
 2. Indien Klant daartoe volgens de AVG verplicht is, zal Leverancier na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA).
 3. Leverancier zal op verzoek van Klant alle informatie ter beschikking stellen, die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in de Overeenkomst gemaakte afspraken met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een geldig Data Pro Certificate of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat, een door een onafhankelijke deskundige in opdracht van Leverancier opgesteld auditrapport (Third Party Memorandum) of door middel van andere door hem te verstrekken informatie. Indien Klant desondanks aanleiding heeft aan te nemen, dat de verwerking van persoonsgegevens niet conform de Overeenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige, die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Klant hiernaar een audit laten uitvoeren. Leverancier heeft het recht een deskundige te weigeren, indien deze volgens Leverancier diens concurrentiepositie aantast. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens zoals neergelegd in de Overeenkomst. De deskundige zal een geheimhoudings-plicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Klant, dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Leverancier heeft op grond van de Overeenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Leverancier verstrekken. Leverancier kan een deskundige, audit of instructie van de deskundige weigeren, indien deze naar zijn mening in strijd is met de AVG of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen. 
 4. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen, die in het rapport zijn neergelegd, opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Leverancier zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkings-risico's verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
 5. Leverancier heeft het recht om de kosten, die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde, in rekening te brengen bij Klant. 

Art. 31 - Sub-verwerkers

 1. Leverancier heeft in de Overeenkomst vermeld of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Leverancier inschakelt bij de verwerking van persoonsgegevens. 
 2. Klant geeft toestemming aan Leverancier om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
 3. Leverancier zal Klant informeren over een wijziging in de door de Leverancier ingeschakelde derde partijen. Klant heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Leverancier.
 4. Leverancier maakt gebruik van de volgende sub-verwerkers: 

HOOFDSTUK 3. Platform 

De in dit hoofdstuk ‘Platform' opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van deze Algemene voorwaarden, van toepassing en zien op het gebruik van de Saas-dienst/het Platform. 

Art. 32 - Vacatures, Vacatureplaatsingen en sollicitaties

 1. Het Platform is bedoeld voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt op twee manieren: 
  1. Klant kan vacatures plaatsen waarop werkzoekenden kunnen reageren;
  2. Klant krijgt toegang tot de door werkzoekenden aangemaakte profielen. 
 2. Klant plaatst de vacatures op het Platform, of Leverancier plaatst deze, al dan niet geautomatiseerd, op verzoek van Klant op het Platform. Klant staat in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van deze plaatsing.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is iedere vacatureplaatsing voor een duur van 1 maand.
 4. Klant mag uitsluitend bestaande vacatures (doen) plaatsen op het Platform. Het is niet toegestaan om verschillende en/of meerdere functies in één vacature te plaatsen en/of te noemen.
 5. Leverancier heeft het recht de tekst van een vacature, al dan niet geautomatiseerd, aan te passen. Het auteursrecht van deze gewijzigde vacature is te allen tijde eigendom van Leverancier.
 6. Leverancier heeft het recht om een vacature op het Platform, al dan niet geautomatiseerd, op websites en/of Platforms van derden binnen haar partnernetwerk te publiceren, zonder dat voorafgaande toestemming van Klant vereist is, zogenaamde 'doorplaatsing'. Leverancier kan er niet voor in staan of en hoe de doorplaatsing door derden wordt verwerkt, in de breedste zin des woords. Op verzoek van Klant kan Leverancier een doorplaatsing geheel of gedeeltelijk verwijderen.
 7. Een vacature mag maximaal één functiebeschrijving, één locatie en drie bedrijfstakken bevatten. 
 8. Leverancier verwerkt reacties en/of sollicitaties van werkzoekenden uitsluitend op de onderstaande wijzen:
  • Standaard: Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het Platform reageert en/of solliciteert de werkzoekende. Deze reacties en/of sollicitaties worden, onbewerkt door Leverancier, opgeslagen in de account van Klant, waar Klant deze kan inzien.
  • Indirect: Middels een sollicitatieformulier bij de vacature op het Platform reageert en/of solliciteert de werkzoekende, waarna Leverancier de sollicitatie zo spoedig mogelijk handmatig zal verwerken en aan Klant zal overdragen.
  • Direct: Middels een link bij een vacature op het Platform wordt een werkzoekende naar de website van Klant doorgestuurd. Reacties en/of sollicitaties van werkzoekenden kunnen derhalve door de werkzoekenden zelf op de website van Klant of diens Klant worden achtergelaten. Klant staat er voor in dat de webpagina, waar de link op het Platform naar verwijst, goed functioneert en actief blijft, zodat werkzoekenden daarop kunnen reageren.
 9. Leverancier is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele inhoud van de reacties en/of sollicitaties van werkzoekenden, ongeacht de wijze waarop deze wordt aangeleverd.

Art. 33 - Vacatures, Vacatureplaatsingen en sollicitaties

 1. Leverancier verleent Klant toestemming en verstrekt Klant toegang tot de SaaS-dienst van Leverancier om deze te gebruiken onder de hierna te vermelden voorwaarden. Klant gaat ermee akkoord dat, indien Klant zich niet aan deze voorwaarden houdt, dit een tekortkoming oplevert in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden en Leverancier in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst met Klant te beëindigen en Klant, al dan niet tijdelijk, de verdere toegang tot de diensten van Leverancier te weigeren en/of (een) vacatureplaatsing(en) van Klant te verwijderen van de SaaS-dienst en/of (een) vacatureplaatsing(en) - al dan niet tijdelijk - op het Platform onzichtbaar te maken, zonder dat Leverancier daarmee verplicht is tot enige schadevergoeding of restitutie van betaalde bedragen aan Klant.
 2. Het is Klant niet toegestaan:
  • de diensten van Leverancier te gebruiken op een dergelijke wijze, dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
  • de diensten van Leverancier te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend, obsceen of (be)dreigend karakter;
  • de diensten van Leverancier te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Leverancier te hebben verkregen;
  • om via de diensten van Leverancier inhoud op te slaan of te (doen) verspreiden die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen, die inbreuk maakt op hun rechten;
  • de diensten zodanig te gebruiken, dat dit gebruik een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  • wederrechtelijk gebruik te maken van de diensten van Leverancier of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde afbeeldingen;
  • content op het Platform te plaatsen, die feitelijk onjuist is en/of onvolledig is, waaronder het plaatsen of aanmaken van een vacature voor niet bestaande vacatures en/of in verkeerde branches;
  • op het Platformgeplaatste content te verversen (dat wil zeggen: het voor een korte periode offline halen van een vacature, om deze vervolgens opnieuw te plaatsen om de vacature op die manier weer bovenaan de zoekresultaten te krijgen);
  • door middel van geautomatiseerde processen of technieken de inhoud van de diensten te downloaden en op te (doen) slaan;
  • zodanig gebruik te maken van de diensten van Leverancier, dat de diensten daardoor worden beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt worden gemaakt;
  • om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de diensten van Leverancier te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Platform van Leverancier gepubliceerde software, merken, merknamen, teksten, video’s en afbeeldingen;
  • om enig gedeelte van de diensten van Leverancier en/of de daartoe behorende systemen, programma’s en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
  • om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Platform van Leverancier te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
  • om (delen van) het Platform te decompileren, reverse engineeren of disassembleren;
  • om (een gedeelte van) de inhoud van het Platform of website van Leverancier of (persoons)gegevens aangaande de gebruikers van het Platform of website van Leverancier (al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem) te verzamelen of te vergaren;
  • om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier middels het Platform of website van Leverancier links of verwijzingen te plaatsen naar concurrenten en/of vergelijkbare aanbieders van de diensten van Leverancier, in de breedste zin des woords.
 3. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van berichten via e-mail en de instellingen, die ervoor zorgen dat e-mailberichten niet in de SPAM folder terecht komen. Het ontvangen van berichten in de SPAM folder ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichting.
 4. Klant is verantwoordelijk voor door of namens Klant op het Platform van Leverancier geplaatste content en voor de gevolgen van het opslaan, plaatsen of publiceren daarvan op het Platform van Leverancier. Leverancier onderschrijft deze content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met door Klant geplaatste content af.
 5. Klant verklaart en garandeert dat Klant over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, in- en toestemmingen beschikt met betrekking tot de door Klant op het Platform van Leverancier geplaatste content en dat Klant daarover zal blijven beschikken zolang deze content op het Platform van Leverancier wordt aangeboden. Klant zal geen content naar het Platform van Leverancier uploaden of op voormelde websites plaatsen, waarop (eigendoms)rechten van derden rusten, tenzij Klant over een daartoe strekkende licentie of schriftelijke toestemming van de rechthebbende beschikt.
 6. De gedragingen van Klant op het Platform van Leverancier alsmede eventuele door Klant op het Platform van Leverancier geplaatste content dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving, alsmede aan de gebruiksrichtlijnen van Leverancier, zoals deze door Leverancier op het Platform of anderszins aan Klant kenbaar worden gemaakt.
 7. Klant gaat ermee akkoord geen content op het Platform van Leverancier te plaatsen of naar het Platform van Leverancier te uploaden met een inhoud, die Klant in het land waarin Klant gevestigd of woonachtig is niet in bezit mag hebben of die Leverancier in verband met de verlening van de diensten niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.
 8. Leverancier behoudt zich het recht voor (doch is niet verplicht) om te beslissen of door Klant op het Platform van Leverancier geplaatste content aan de in de onderhavige voorwaarden vermelde inhoudseisen voldoet, en kan de door Klant geplaatste content, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, van haar Platform en uit haar systemen verwijderen.
 9. Klant begrijpt en erkent dat Klant bij het gebruik van de diensten van Leverancier en de daarop aangeboden content eventueel kan worden blootgesteld aan informatie en gegevens, die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor Klant is. 
 10. Klant vrijwaart Leverancier van alle aanspraken van derden met betrekking tot door betreffende Klant op het Platform van Leverancier geplaatste content.
 11. Klant stemt ermee in Leverancier onmiddellijk, na het vertrek van iedere persoon aan wie een wachtwoord is verstrekt, op de hoogte te stellen, en Leverancier behoudt zich het recht voor om dit wachtwoord te verwijderen en een vervangend wachtwoord te verstrekken na kennisgeving aan Klant. Leverancier behoudt zich het recht voor om uitgegeven wachtwoorden periodiek te wijzigen na kennisgeving aan Klant.
 12. Klant gaat ermee akkoord, dat hij het Platform gebruikt om te zoeken naar kandidaten voor specifieke beschikbare banen met bijpassende profielen en hen geen andere diensten zal aanbieden.

Art. 34 - Tussenpersonen

 1. Indien Klant een tussenpersoon is, is dit artikel op de relatie van toepassing. 
 2. De Overeenkomst, die Leverancier met Klant sluit, vormt geen agentuurovereenkomst. Klant sluit voor eigen rekening en risico contracten met diens afnemers en tussen Leverancier en de afnemers van Klant bestaat geen contractuele relatie.
 3. Klant staat er voor in, dat de informatie en gegevens, die hij deelt met diens afnemers ten aanzien van de producten en diensten van Leverancier te allen tijde juist is en niet af wijkt van de informatie en gegevens, die Leverancier op haar website(s) publiceert.
 4. Klant onderhoudt de communicatie en (contractuele) relatie met diens afnemers, waaronder tevens wordt verstaan het verlenen van schriftelijke en/of mondelinge ondersteuning aan de voornoemde afnemers. Klant zal ervoor zorg dragen dat zijn afnemers niet in contact zullen treden met Leverancier ter zake de uitvoering van de Overeenkomst tussen henzelf en Klant.
 5. Klant kan in geen geval verplichtingen aangaan in naam van Leverancier.
 6. Het staat Klant niet vrij om een eigen naam aan de diensten van Leverancier te geven.
 7. Klant als tussenpersoon is gehouden voor de diensten dezelfde prijzen en kortingen te hanteren als Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
 8. Klant vrijwaart Leverancier voor iedere aanspraak van een derde (waaronder mede worden verstaan de afnemers van tussenpersoon), die verband houdt met de dienstverlening als tussenpersoon.