Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

1. Welkom bij Second Job!

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2022

Welkom bij https://secondjob.nl/ (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 februari 2022 van toepassing op ieder gebruik van de website https://secondjob.nl/ (de "Website") – zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie – op alle diensten, die door SecondJob worden aangeboden en op alle overeenkomsten die SecondJob aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. SecondJob raadt iedereen, die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker"), aan deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. SecondJob kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Door een Gebruiker kunnen op de Website vacatures worden aangeboden of gezocht middels door bedrijven (“Werkgever”) geplaatste vacatures (“Vacatures”). Op de websites van SecondJob kunnen werkzoekende Gebruikers (“Werkzoekende”) ook individuele profielen maken, met daarin persoonlijke gegevens ('Profielen'), en deze Profielen, of delen daarvan, openbaar maken. Iedere keer, dat U gebruik maakt van of toegang hebt tot enige site van SecondJob, worden deze voorwaarden geacht door U te zijn aanvaard. Indien U de Voorwaarden zoals hier vermeld niet accepteert, gebruik de Website dan niet of maak geen gebruik van diensten.

Vacatures worden opgesteld en aangeboden door externe partijen, waarover SecondJob geen controle heeft. U bevestigt en begrijpt dat SecondJob geen controle heeft over de inhoud van Vacatures, links van of naar Vacatures of enige voorwaarden die externe partijen uitoefenen wanneer een werkzoekende een sollicitatie heeft verzonden of de Website heeft verlaten. Als u de Website van SecondJob verlaat en ervoor kiest om naar een website van een externe partij te gaan, accepteert u de voorwaarden die door die externe partij worden opgelegd. SecondJob kan de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie, die door een Werkgever of andere gebruiker wordt ingediend, niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een Werkgever of andere gebruiker. SecondJob is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van Vacatures, bedrijfspagina’s, screeningsvragen en -antwoorden en assessments.

2. Aanvullende voorwaarden voor verschillende diensten van SecondJob

Er gelden aanvullende voorwaarden, (overeenkomst en algemene voorwaarden "Zakelijke voorwaarden") voor zakelijke Gebruikers (“Werkgever”) van SecondJob. Deze Zakelijke voorwaarden zijn een onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden en de Zakelijke voorwaarden zullen altijd voorgaan in het geval zij conflicteren met de Gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor de Zakelijke voorwaarden.

3. Bescherming van uw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen, wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen

U moet 16 jaar of ouder zijn de Website op enige wijze te bezoeken of te gebruiken. Indien U jonger bent dan 18 jaar of minderjarig volgens de bepalingen in de voor U geldende wetgeving, moet U de website onder toezicht van een ouder, wettelijk voogd of andere verantwoordelijke volwassene gebruiken. De diensten van SecondJob zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

5. Niet toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt behoudens voor persoonlijk gebruik. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Vacature plaatsen of een Profiel aanmaken op de Website ("Online Traffic") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Online Traffic rust het databankrecht van SecondJob. Dit houdt onder meer in, dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Online Traffic op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Online Traffic herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Online Traffic op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van SecondJob is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan.

Tenzij SecondJob daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Online Traffic  op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Vacature’ en/of “Maak Profiel aan” knop.

Het is niet toegestaan om Online Traffic namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij SecondJob daarvoor toestemming heeft gegeven.

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door SecondJob. Uw reactie op Online Traffic en eventuele vervolgberichten tussen Gebruikers worden via de servers van SecondJob verzonden. 

Illegale en inbreukmakende Online Traffic, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u te melden via [email protected]; zo kunnen wij er samen voor zorgendat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via [email protected].

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn, dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. SecondJob kan deze maatregelen ook treffen, indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. SecondJob kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van SecondJob of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het beperkt kunnen plaatsen van Online Traffic  of reacties; en/of
 2. SecondJob kan een of meerdere Online Traffic van de Gebruiker verwijderen (zonder restitutie van het eventueel door Gebruiker betaalde bedrag).

 SecondJob kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan SecondJob binnen de grenzen van de wet de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat, staat verder omschreven in onze Privacyverklaring. 

Hetgeen volgt is een niet-limitatieve lijst van de data, die verboden is te plaatsen op de Website. De onderstaande lijst dient louter ter illustratie en is geenszins een volledige lijst van alle verboden data:

 • impliciet of expliciet aanstootgevend is, zoals data die zich bezighoudt met, onderschrijft of promoot: racisme, onverdraagzaamheid, discriminatie, haat of lichamelijk kwaad van enige soort tegen enige groep of individu;
 • pesten, aanzet tot pesten of oproept tot het pesten van enige groep of persoon;
 • betrekking heeft op het uitzenden van "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massa’s post, "spamming" of "phishing";
 • valse of misleidende informatie, illegale activiteiten of gedrag dat beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of smadelijk is, promoot of goedkeurt;
 • illegale of onbevoegde kopieën van het auteursrechtelijk beschermd werk van een andere persoon promoot of goedkeurt, bijvoorbeeld door het verstrekken of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma's of links daar naar toe, het verstrekken of het beschikbaar stellen van informatie, die toestaat om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen, of het verstrekken of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;
 • pagina’s bevat, die beperkt toegankelijk zijn of die enkel toegankelijk zijn via wachtwoord, of verborgen pagina’s of afbeeldingen;
 • pornografisch, onfatsoenlijk of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook weergeeft of daarnaar een link biedt;
 • materiaal weergeeft of daar een link naar biedt, die mensen exploiteert in een seksuele, gewelddadige of andere manier;
 • tekst en uitleg biedt over illegale activiteiten of andere activiteiten verboden door deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of het creëren van computervirussen of piraterij van eender welke media; en
 • om wachtwoorden of persoonlijke identificatie-informatie verzoekt van andere Gebruikers.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen, dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen, dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. SecondJob biedt geen garantie voor de kwaliteit of aard van enige producten of services van derden, die via een SecondJob zijn aangeschaft. 

Solliciteren op dergelijke Vacatures biedt geen garantie, dat u een sollicitatiegesprek krijgt of wordt aangenomen. SecondJob wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van meldingen en communicatie via de Website van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. SecondJob geeft geen garanties voor de kwaliteit of effectiviteit van enig advies, enige aanbevelingen of enige begeleiding, die een Gebruiker krijgt van SecondJob dan wel van een externe partij.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website

SecondJob kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kan SecondJob te allen tijde haar diensten wijzigen of beëindigen. SecondJob zal ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen, voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). SecondJob heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijst SecondJob u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling

Antwoorden op vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze help- en info-pagina. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op via de contactopties getoond op de help- en info-pagina. Mocht u toch een klacht hebben over SecondJob? Klachten kunt u gratis indienen via de pagina www.secondjob.nl. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van SecondJob, die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. SecondJob zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal SecondJob u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Gebruik van diensten

Alle Gebruikers stemmen ermee in zich te houden aan het verbod om:

 1. materiaal beschikbaar te stellen, te plaatsen, te verspreiden, op te slaan of te vernietigen, dat in overtreding is met enige geldende wet of regelgeving – waaronder ook, maar niet uitsluitend, wetten of regelgeving vallen waarin het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie is vastgelegd - evenals materiaal dat in strijd is met het privacybeleid van SecondJob;
 2. enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot beslag legt op enige infrastructuur van de Website;
 3. gebruik te maken van data mining, robots of dergelijke middelen voor het verzamelen of onttrekken van gegevens;
 4. testen en/of omzeilen (of een poging daartoe) van de beveiliging van de Website, waaronder wordt begrepen een poging tot beproeven, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of doorbreken van de beveiliging- of authenticiteitsmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid;
 5. het ongedaan maken van technische ontwikkelingen of het afbreken van enig onderdeel van Website;
 6. het plaatsen van inhoud of materiaal, waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of die instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere activiteiten;
 7. plaatsen van cv, Profielen of solliciteren voor Vacature uit naam van een derde;
 8. meer dan één kopie van hetzelfde cv openbaar maken op enig moment;
 9. het met derden delen van enige inlogcodes;
 10. toegang tot gegevens, die niet voor u bestemd zijn of inloggen op een server of account, waarvoor u geen toegangsbevoegdheid hebt;
 11. het plaatsen of versturen van onvolledige, foutieve of onjuiste informatie, die niet van u is;
 12. inhoud plaatsen, die verboden is of pagina’s plaatsen, die alleen met een wachtwoord toegankelijk zijn of verborgen pagina’s of afbeeldingen;
 13. verwerven van wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere Gebruikers;
 14. het verwijderen of veranderen van enig materiaal, dat door een andere persoon of rechtspersoon is geplaatst; 
 1. verstoring teweeg brengen of aanzetten tot verstoring van enige groep, onderneming of individu:
 2. aan een Gebruiker ongevraagde post of e-mail sturen, ongevraagd opbellen of iemand ongevraagde faxen sturen, waarin propaganda wordt gemaakt voor producten en/of services worden aangeprezen of contact opnemen met die Gebruikers, die speciaal hebben gevraagd om niet door u te worden benaderd;
 3. het sturen van een virus naar de Website, overbelasting, “overspoelen”, “spam”, “mailbombardement” of “laten crashen”;
 4. propageren of goedkeuren van een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk, zoals door het verschaffen of het beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daarnaar, door het verschaffen of beschikbaar stellen van informatie, die het mogelijk maakt om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen of door het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links naar illegaal gekopieerde muziek of andere mediabestanden;
 5. het gebruik van de SecondJob diensten voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het plaatsen of versturen van enige inhoud, cv of vacatureplaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzet, racistisch, discriminerend of van bedreigende aard is of mogelijk irritatie, ongemak, verlegenheid of angst of schade aan enig persoon kan veroorzaken of een link naar pornografisch, indecent of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook bevat; 
 6. een cv of Vacature posten, die geen doorsnee cv of Vacature is en waarvan het doel is om producten of diensten te adverteren of promoten.

Overtreding van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. SecondJob zal alle voorvallen onderzoeken, die dergelijke overtredingen in kunnen houden en kan gerechtelijke instanties inschakelen en daarmee samenwerken bij het vervolgen van Gebruikers, die bij dergelijke overtredingen zijn betrokken.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van Uw account, Profiel en wachtwoorden,  waar dat van toepassing is. U mag uw wachtwoord of andere toegangsinformatie tot uw account, niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik, dat van uw registratie en van wachtwoorden, al dan niet met uw instemming, wordt gemaakt. U stemt ermee in om SecondJob onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw Werkgever account, Profiel of uw wachtwoorden.

12. Via SecondJob solliciteren op Vacatures

Alle cv- of sollicitatie-informatie die u via de Website verstuurt, inclusief persoonsgegevens in een cv, sollicitatie of antwoorden op screeningsvragen en assessments (‘Direct Solliciteren’), vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden en onder het privacybeleid van SecondJob. Wanneer u informatie aan een Werkgever heeft verstrekt (in de vorm van een sollicitatie, cv, e-mail of anderszins al dan niet via het platform), heeft SecondJob geen controle over hoe de Werkgever die informatie gebruikt of openbaar maakt. Als u wilt aanvragen, dat de Werkgever dergelijke informatie verwijdert, wijzigt of de vertrouwelijkheid ervan behoudt, moet u deze aanvraag rechtstreeks bij de Werkgever indienen. 

Als u solliciteert op een vacature via de Website, zal SecondJob proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van een Werkgever te sturen. We kunnen niet garanderen, dat dergelijke berichten en sollicitaties worden afgeleverd, ontvangen, geopend, gelezen of verwerkt. SecondJob garandeert niet, dat een Werkgever een dergelijk cv of ander sollicitatiemateriaal ontvangt, ervan op de hoogte wordt gesteld, dit opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens. SecondJob kan u echter een melding sturen wanneer één van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt. Houd er rekening mee, dat Vacatures kunnen verlopen in de tijd tussen het versturen van uw sollicitatie en het moment waarop deze wordt ontvangen. SecondJob heeft geen verantwoordelijkheid voor verlopen Vacatures of voor het afleveren van sollicitaties, voordat een Vacature verloopt. Bovendien kunnen we de juistheid van de door Werkgevers verstrekte contactgegevens niet garanderen. Ook kunnen we de technische mogelijkheden van externe sites, niet garanderen. Als u een sollicitatie of berichten liever niet op deze wijze stuurt en u niet wilt, dat deze worden opgeslagen op SecondJob, moet u direct solliciteren en de doorstuurfunctie van SecondJob niet gebruiken en uw sollicitatie of berichten rechtstreeks naar de Werkgever versturen op een andere gewenste wijze, inclusief het openbare mailsysteem. U kunt direct contact opnemen met de Werkgever om naar andere sollicitatiemethoden te vragen als u niet via SecondJob wilt solliciteren. Als u solliciteert via de Website gebruikt, gaat u volledig akkoord met het bovenstaande.

13. Gebruiker beschikbaar gesteld materiaal

Alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, video, Online Traffic, berichten of andere materialen, die door Gebruiker beschikbaar zijn gesteld, geplaatst of getoond op of via de Website (“Gebruiker Inhoud”) vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van degene, waarvan bedoelde Gebruiker Inhoud oorspronkelijk afkomstig is. SecondJob doet geen aanspraak op eigenaarschap of zeggenschap over enige Gebruiker Inhoud. Gebruiker is verantwoordelijk voor het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten. Door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van Gebruiker Inhoud op of via Website, geeft Gebruiker SecondJob wereldwijd, niet exclusief, overdraagbaar, met de mogelijkheid om in sublicentie te geven en vrij van royalty's, toestemming voor het gebruik, het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud via Website. Bovendien, door het beschikbaar stellen, plaatsen of weergeven van bedoelde Gebruiker Inhoud, die bedoeld is om beschikbaar te zijn voor het publiek, geeft Gebruiker SeconJob wereldwijd, niet exclusief en vrij van royalty’s toestemming voor het kopiëren, aanpassen, verspreiden en publiceren van bedoelde Gebruiker Inhoud, met het doel reclame te maken voor SecondJob en haar diensten. Second Job behoudt het recht tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of beschikbaar stellen van enige Gebruiker Inhoud, uitsluitend naar eigen oordeel.

Gebruiker verklaart en waarborgt ook, dat Gebruiker het recht heeft de hierboven aangegeven licentie te verlenen. Indien een Gebruiker Gebruiker Inhoud plaatst in enig openbaar onderdeel van de Website, geeft de Gebruiker daarmee elke andere Gebruiker toestemming voor: toegang tot, weergeven van, bekijken van, opslag van en het kopiëren van bedoelde Gebruiker Inhoud, voor persoonlijk gebruik. 

SecondJob staat niet in voor of garandeert niet dat de Gebruiker Inhoud of enig andere mededelingen, die door Gebruikers zijn geplaatst naar waarheid, accuraat of betrouwbaar zijn, noch keurt SecondJob enige mening, die door een Gebruiker wordt verkondigd, goed. Gebruik van materiaal , at door andere Gebruikers is geplaatst, is voor eigen risico.

14. Intellectueel Eigendom van Derden

SecondJob respecteert het intellectueel eigendom van anderen en vraagt Gebruikers hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren, en is dan ook ten strengste verboden.

15. Aansprakelijkheid 

De Website functioneert, onder meer, als middelen voor (i) Werkgevers om vacaturemogelijkheden te plaatsen en te zoeken naar kandidaten voor een baan en deze te evalueren en (ii) voor Werkzoekende om cv’s en Profielen te plaatsen en te zoeken naar mogelijke vacatures en deze te evalueren. SecondJob voert geen controle of censuur uit op de vermeldingen, waaronder aangeboden Profielen. SecondJob is niet betrokken bij, en beheert ook niet, de werkelijke transacties tussen Werkgevers en kandidaten. Daardoor is SecondJob niet aansprakelijk voor de Gebruiker Inhoud, de kwaliteit, veiligheid of het legaal zijn van de geplaatste Vacatures of cv’s, de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van de overzichten, de mogelijkheid voor Werkgevers om Werkzoekende vacaturemogelijkheden aan te bieden of de mogelijkheid voor Werkzoekende om beschikbare Vacatures te vervullen. SecondJob geeft geen garanties af met betrekking tot Vacatures, cv’s of Gebruiker Inhoud op de Website. Door voorbehoud van het recht door SecondJobl om Gebruiker Inhoud, geplaatste vacatures, cv’s of ander materiaal, van tijd tot tijd van de Website te verwijderen, neemt SecondJob geen enkele verplichting op zich om dat te doen en voor zover de wet het maximaal toelaat, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor het geval zij in gebreke blijft om een dergelijke actie uit te voeren.

SecondJob biedt mensen de mogelijkheid om voor professionele en persoonlijke doeleinden te netwerken. SecondJob screent of censureert de Profielen of de Gebruiker Inhoud op de SecondJob Sites niet. SecondJob is niet betrokken bij de uiteindelijke communicatie tussen de Gebruikers. Daardoor heeft SecondJob geen controle over de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de Profielen of de Gebruiker Inhoud, die op de SecondJob Site ter beschikking staan en garandeert zij geen enkel profiel of Gebruiker Inhoud op de Website.

Omdat de controle van de authenticiteit van Gebruikers op het internet moeilijk is, en SecondJob daar niet de middelen toe heeft, kan SecondJob niet bevestigen dat elke Gebruiker degene is, die hij voorgeeft te zijn. Omdat SecondJob niet betrokken is bij de contacten van Gebruiker tot Gebruiker en SecondJob het gedrag van deelnemers op de Website niet kan controleren, vrijwaart de Gebruiker SecondJob (en de werknemers van SecondJob) in het geval van een geschil, van alle aansprakelijkheid voor claims, eisen en schades (werkelijke en gevolgschade, direct en indirect) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verwacht en niet verwacht, aangetoond en niet aangetoond, die voortvloeit uit het gebruik maken van de dienstverlening van SecondJob en de Website.

Het gebruik van de Website is voor eigen risico. Regelmatig worden in de Website wijzigingen aangebracht. Deze kunnen op elk gewenst moment worden aangebracht. SecondJob garandeert en belooft geen nader te omschrijven resultaten door het gebruik van de Website. Geen enkel advies of informatie, noch mondeling noch schriftelijk door een Gebruiker, van de Website verkregen of via of vanaf enige dienst van SecondJob, biedt enige garantie, als die niet nadrukkelijk in de Zakelijke voorwaarden en/of Gebruiksvoorwaarden is vermeld.

SecondJob sluit, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van SecondJob;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) tot stand komen van een (arbeids)overeenkomst met een derde, al dan niet via de Website;

(v) wijzigingen in de diensten van SecondJob of wijzigingen in of op de Website;

(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien SecondJob om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding, die de Gebruiker aan SecondJob heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

16. Back-up

SecondJob raadt Gebruiker aan een back-up kopie van alle Gebruiker Inhoud te bewaren. SecondJob maakt geen back-ups van de gegevens. Deze kunnen ook niet worden opgevraagd. SecondJob is in geen geval aansprakelijk voor het verwijderen, het verlies of onbevoegd wijzigen, van enige Gebruiker Inhoud.

17. Cv’s, Profiel en Vacatures

Door een openbaar cv op de Website  te plaatsen of door een cv-bestand (gezamenlijk ‘Uw cv’ of ‘Cv voor werkzoekenden’) op de Website te uploaden, vraagt u SecondJob om en geeft u SecondJob toestemming om uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, zoals Werkgevers, waarvan SecondJob denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in uw cv.

Door een cv op de Website te maken of een cv-bestand te uploaden naar SecondJob, kan SecondJob Vacatures met u delen die overeenkomen met de inhoud van uw cv. Daarnaast kan SecondJob items in uw cv markeren, die overeenkomen met de kwalificaties van de Vacature of die voorkomen in de Vacature maar ontbreken in Uw cv. Deze markeringen betekenen niet, dat u al dan niet gekwalificeerd bent voor de baan of dat u hierop al dan niet zou moeten solliciteren. Solliciteren op dergelijke Vacatures biedt geen garantie, dat u een sollicitatiegesprek krijgt of wordt aangenomen. Zelfs wanneer SecondJob items markeert of wanneer een Vacature met u wordt gedeeld, is SecondJob niet verantwoordelijk voor en wijst SecondJob alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van Vacatures of markeringen.

SecondJob accepteert geen verantwoordelijkheid voor de cv- of sollicitatie-informatie, die u via de Website plaatst, verstuurt of ontvangt en wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw cv de juiste informatie bevat of dat er informatie moet worden toegevoegd of bijgewerkt. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren. Het kan een paar dagen duren, voordat u updates van uw account of cv weerspiegeld ziet. Om fraude tegen te gaan kan SecondJob uw contactgegevens, zoals uw e-mailadres, maskeren of verbergen in uw cv of sollicitatie, en vervangen door een alias. SecondJob doet geen toezeggingen over het geheel of gedeeltelijk maskeren van uw contactgegevens en de beslissing om dergelijke gegevens te maskeren wordt naar eigen goeddunken van SecondJob genomen. 

18. Informatie doeleinden

SecondJob verstrekt informatie en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden aan Gebruikers. SecondJob kan u bijvoorbeeld gegevens verstrekken met betrekking tot een inschatting van het salaris voor een bepaalde Vacature, het aantal sollicitaties op een Vacature of de waarschijnlijkheid, dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, zoals worden geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. Deze informatie, die wordt verstrekt door SecondJob, is gebaseerd op schattingen, is uitsluitend bedoeld ter informatie en zonder garanties, kan worden gewijzigd en de nauwkeurigheid ervan kan variëren. SecondJob kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacature. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn, die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan SecondJob door externe partijen, inclusief van gelieerde ondernemingen van SecondJob. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan Gebruikers verstrekt. Het minimumloon kan verschillen per rechtsgebied en u moet contact opnemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris.

19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden (tezamen met de Zakelijke voorwaarden indien van toepassing)  vormen de hele overeenkomst tussen u en SecondJob en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten, die volgen uit alle diensten van SecondJob en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden  zal enkel de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, bevoegd zijn. 

20. Overige bepalingen

Payper B.V. h.o.d.n. SecondJob (“SecondJob”) is gevestigd aan de Reduitlaan 44, 4814DC te Breda. SecondJob heeft als telefoonnummer 085-0441839 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59296534.

Bescherm je privé-informatie door nooit het nummer van je identiteitskaart, kredietkaart of bankkaart te geven aan potentiële Werkgevers.

SecondJob kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. SecondJob zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn, nadat deze zijn aangekondigd of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van SecondJob gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien SecondJob een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat SecondJob afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken, die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door SecondJob zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

SecondJob is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten, die betrekking hebben op de diensten van SecondJob, over te dragen aan één van haar groeps-vennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.